Ga naar de inhoud

Algemene voorwaarden

Iedereen Gaat Online

VOORWAARDEN van toepassing op alle algemene diensten en servicecontract.
Met het uit laten voeren van een project, accepteren van een offerte of het aangaan van een contract gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden, de verwerkersovereenkomst en het privacybeleid

 1. Definities
  1.1 Opdrachtgever: de (rechts)persoon die bij Iedereen Gaat Online diensten afneemt.
  1.2 Dienstverlener: Iedereen Gaat Online of een dochteronderneming die diensten aan Opdrachtgever aanbiedt.
  1.3 Derde: Een ieder derde persoon, geautoriseerd door Opdrachtgever of Dienstverlener.
  1.4 Overeenkomst: de wederzijdse acceptatie van levering van diensten door Iedereen Gaat Online.
  1.5 Door ons verstrekte media: Websites, webwinkels, composities, producties, teksten, videobeelden, afbeeldingen, handleidingen, apps, drukwerk en vormgeving.
  1.6 Het abonnement/contract: Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Dienstverlener, waarin is vastgelegd wat beide partijen kunnen verwachten.
  1.7 Uitvoerdatum: de data waarop werkzaamheden contractueel gewoonlijk plaatsvinden.Fair-Use: Naar eerlijkheid. Opdrachtgever zal geen misbruik maken van een dienst en deze niet gebruiken voor doeleinden anders dan beschreven.
 2. Aanvang van de overeenkomst
  2.1 De overeenkomst wordt aangegaan zodra de overeenkomst door zowel de Opdrachtgever als Dienstverlener ondertekend is, schriftelijk akkoord bevonden is, danwel online geaccepteerd is. Deze ondertekening wordt volstrekt met een handtekening.
 3. Algemene voorwaarden
  3.1 De betalingsverplichting van Opdrachtgever gaat in op de dag dat een overeenkomst tot stand komt.
  3.2 Iedereen Gaat Online stuurt alle correspondentie per e-mail. Het is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever om er voor te zorgen dat het juiste e-mailadres bij Iedereen Gaat Online bekend is en dat dit emailadres altijd bereikbaar is. Eventuele schade voortvloeiend uit miscommunicatie kan niet op Iedereen Gaat Online verhaald worden.
  3.3 Facturen dienen altijd binnen de aangegeven uiterlijke betalingstermijn betaald te worden.
  3.4 Bij het accorderen van een opdracht gaat u akkoord met de vermelde tarieven en afspraken.
 4. Algemene voorwaarden Servicecontract (aanvullend op #3)
  4.1 Bij ieder servicecontract is een betaalafspraak overeengekomen. Deze wordt schriftelijk vermeld maar is standaard op de eerste werkdag van de maand. Een btw-factuur wordt altijd op de eerste van de maand verzonden.
  4.2 Bij een mislukte incasso-opdracht verwachten wij de betaling zo snel mogelijk handmatig op onze rekening.
  4.3 Bij het (online) ondertekenen van een servicecontract of offerte gaat u akkoord met de door ons vermeldde tarieven en afspraken.
 5. Duur en beëindiging
  5.1 Indien de Opdrachtgever de overeenkomst vroegtijdig wil beëindigen, zullen er geen terugbetalingen plaats vinden.
  5.2 Indien de Opdrachtgever geen zorg draagt voor een tijdige betaling van de factuur kan 30 dagen na verstrijken van de betaaltermijn de wettelijke handelsrente of niet-handelsrente berekend worden. Servicecontracten kunnen tijdelijk stopgezet worden na het uitblijven van betalingen.
  5.3 Dienstverlener kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor vertraging. Projecten zijn een samenwerking tussen tenminste twee partijen, hierdoor kunnen altijd (onverwachte) vertragingen optreden. Dienstverlener doet haar best altijd zo snel mogelijk te werken maar zal prioriteit geven aan zeer urgente zaken.
  5.4 In het geval van vertraging door ziekte of overmacht van Opdrachtgever of Dienstverlener zal overlegd worden op welke termijn de werkzaamheden opgepakt kunnen worden.
  5.5 Indien een project door fout of afwezigheid van de Dienstverlener niet afgerond kan worden binnen 45 dagen van een vooraf schriftelijk overeengekomen harde deadline dan zal Iedereen Gaat Online eventueel teveel betaalde bedragen terugstorten of een vervanger regelen.
  5.6 AIs de Opdrachtgever niet tevreden is, dan kan deze een klacht indienen en zal Dienstverlener er alles aan doen uit te zoeken wat er fout gegaan is en zoeken naar een passende oplossing.
  5.7 Vroegtijdig beëindigen van de overeenkomst kan alleen bij uitzonderlijke omstandigheden. Bij afbetaling van een website en/of diensten kan vroegtijdig beëindigen alleen door het volledig openstaande bedrag per direct over te maken naar Dienstverlener.
 6. Duur en beëindiging Serviceabonnementen (aanvullend op #5)
  6.1 Een nieuwe overeenkomst is voor de duur van één maand of één jaar, tenzij schriftelijk anders vermeld in het servicecontract. Hierna is verlenging steeds per maand tenzij anders overeengekomen.
  6.2 Dienstverlener kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor vertraging in uitvoering van onderhoud.
  6.3 De Opdrachtgever kan de overeenkomst na het verstrijken van de afgesproken duur van de overeenkomst per direct opzeggen (tot iedere 15e van de maand in verband met de incassodata).
 7. Aansprakelijkheid
  7.1 Dienstverlener kan geen garanties geven over Google SEO-prestaties en kan niet aansprakelijk geworden voor (niet) behaalde resultaten. De werking van Google en andere zoekmachines is daarvoor te gecompliceerd en niet alleen afhankelijk van SEO-werkzaamheden.
  7.2 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig lezen van e-mail en andere vormen van afgesproken communicatie.
  7.3 Wanneer werkend op locatie kan Dienstverlener nooit aansprakelijk gehouden worden voor schade niet veroorzaakt door haar medewerkers.
  7.4 Bij alle diensten van Iedereen Gaat Online is de Opdrachtgever verantwoordelijk voor het beheer, de beveiliging, de opslag en de verwerking van (persoons)gegevens.
  7.5 Iedereen Gaat Online is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
  7.6 In geval van overmacht is Iedereen Gaat Online nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.
  7.7 Iedereen Gaat Online is niet aansprakelijk voor verlies van data, derving van inkomsten of andere schade als gevolg van storingen, overmacht, vertraging of een niet functionerende website. Wel doet Iedereen Gaat Online er alles aan om schade op werkdagen binnen 24 uur in te perken of te herstellen.
  7.8 Iedereen Gaat Online is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van misbruik door derden van de gegevens die door Iedereen Gaat Online worden opgeslagen of verwerkt.
  7.9 Iedereen Gaat Online is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van niet functionerende website of webshop. In een servicecontract zal Iedereen Gaat Online er alles aan doen om met spoed de website of webshop zonder kosten weer functionerend te krijgen.
  7.10 Iedereen Gaat Online is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van de websites en webshops. De Opdrachtgever dient zich er van te vergewissen dat het materiaal op de website of webshop zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van copyright van derden.
  7.11 Wanneer de Opdrachtgever haar website extern host kan Dienstverlener tevens geen garanties geven over veiligheid van de webruimte en een storingsvrije werking daarvan. Wel zal Dienstverlener alles in haar macht doen om de webruimte zo goed mogelijk te optimaliseren indien er sprake is van een serviceovereenkomst.
  7.12 Bewaarde back-ups, onderdeel van ieder servicecontract met Opdrachtgever blijven veilig bewaard.
  7.13 Dienstverlener doet alles in haar macht om de prestaties en stabiliteit van de website hoog te houden. Bij achterblijvende resultaten of verslechteren van prestatie kan Dienstverlener niet aansprakelijk gehouden worden.
  7.14 Onkundige handelingen aan een website of ander product zijn sterk afgeraden door dienstverlener. Het servicecontract heeft geen service voor het herstellen van websites en data. Wel biedt Dienstverlener een gereduceerd tarief voor herstellen van data en website. Dit bedraagt €150,- exclusief btw voor het herstellen van een back-up en het werkend krijgen van één website.
  7.15 Iedereen Gaat Online kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor schade door inbraken, uitlekken van wachtwoorden of onvolledige beveiliging.
  7.16 Dienstverlener zal gedurende de maand regelmatig updates installeren. Updates aan webshops kunnen niet altijd zomaar uitgevoerd worden. Grote versiesprongen van bijvoorbeeld webwinkels zijn niet altijd inbegrepen en brengen additionele kosten met zich mee.
  7.17 Iedereen Gaat Online kan niet aansprakelijk gehouden worden voor schade voortvloeiend uit extern onheil, in dit geval hackers, malware, virussen, inbraken of emailhacks. Dienstverlener zal er alles aan doen om deze crisis zo spoedig mogelijk te herstellen.
  7.18 Aanvullingen in de verwerkersovereenkomst gaan altijd voor de bepalingen in deze voorwaarden.
  7.19 Onkundige handelingen aan een website of ander product zijn sterk afgeraden door dienstverlener.
  7.20 Bij een niet functionerende website, webhosting of e-mail zal Dienstverlener kosteloos de problemen oplossen, overeenkomstig het afgesloten Servicecontract.
  7.21 Bij hacks, malware, virussen, inbraken en e-mailhacks zal Dienstverlener de situatie zo snel mogelijk verhelpen zonder kosten.
  7.22 Supporttijden variëren. Opdrachtgever mag uitgaan van bereikbaarheid tussen 09:00 en 18:00 uur op iedere werkdag. Bij urgente verzoeken gebruikt de Opdrachtgever uitsluitend het spoed ticketsysteem via: info@iedereengaatonline.nl. Dit wordt op werkdagen binnen 24 uur bekeken. In weekenden reageert Dienstverlener ook op supportverzoeken via dat adres. Storingen worden ook in het weekend door Dienstverlener verholpen wanneer redelijkerwijs mogelijk (in sommige gevallen is Dienstverlener afhankelijk van een derde (hosting)dienst die wellicht geen support of toegang biedt in het weekend).
  7.23 Supportkanalen te gebruiken door Opdrachtgever:
  a) Urgent: 0629803666
  b) Problemen, verzoeken, support en vragen: info@iedereengaatonline.nl
  c) Snelle vragen: info@iedereengaatonline.nl of Whatsapp/bel: 0629803666.
  Whatsapp wordt niet sneller beantwoord dan e-mail.
  7.24 Opdrachtgever heeft recht op ondersteuning bij het instellen van e-mail, website en webshop voor één domein.
  7.25 Geleverde servicecontract is volgens Fair-Use bepalingen. Dienstverlener heeft het recht dit terug te schalen of te stoppen als Opdrachtgever misbruikt maakt of disproportioneel veel data verbruikt voor doeleinden anders dan webhosting voor haar/zijn websites.
  7.26 Bij e-mailhacks of SPAM misbruik door Opdrachtgever mag Dienstverlener het account tijdelijk stopzetten.
  7.27 Bij email-hacks of SPAM van buitenaf zal Dienstverlener er alles aan doen de schade te herstellen en in te perken en het probleem in de toekomst te voorkomen. Hiervoor kan het zijn dat e-mail van Opdrachtgever stilgelegd dient te worden. Ook bemiddelt Dienstverlener bij problemen met bezorging bij de maildiensten.
  7.28 Aanvullingen in het servicecontract gaan altijd voor de bepalingen in deze voorwaarden.
 8. Support en Garanties
  8.1 Iedereen Gaat Online staat achter alle producten en diensten die zij levert. Zij geeft persoonlijke en snelle support.
  8.2 Vragen met betrekking tot het geleverde product: Iedereen Gaat Online doet haar best om alle e-mails en support vragen binnen één werkdag (24 uur) te beantwoorden. In drukke weken kan dit verschuiven naar drie werkdagen.
  8.3 Garantie op het product: Zodra het product geleverd is, is de Opdrachtgever volledig verantwoordelijk voor het product en alle ondernomen acties. Het is helaas erg moeilijk te controleren wie wat aanpast in een geleverd product en hiervoor kan Iedereen Gaat Online nooit verantwoordelijk gehouden worden. De Opdrachtgever gaat akkoord dat nieuwe problemen veroorzaakt aan de door Iedereen Gaat Online geleverde dienst niet onder enige garantie vallen tenzij het te herleiden valt tot door Dienstverlener zelf geschreven foutieve software of scripts.
 9. Betaling
  9.1 Na ondertekening van de offerte krijgt deze de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst gesloten tussen de Opdrachtgever en Iedereen Gaat Online en is de Opdrachtgever verplicht om het werk van Iedereen Gaat Online volgens afspraak te honoreren.
  9.2 De Opdrachtgever dient 40% van het bruto totaalbedrag van de offerte als aanbetaling te voldoen.
  9.3 De aanbetaling kan alleen worden teruggevorderd door de Opdrachtgever indien Iedereen Gaat Online de gewenste diensten niet of niet volgens de specificaties in de offerte heeft geleverd. Leidend hierbij is het testdomein waarop de website in eerste instantie wordt klaargezet. Wanneer de website op het testdomein is opgeleverd volgens de specificaties en werkt volgens de wensen en eisen van de Opdrachtgever, en Iedereen Gaat Online kan de website vervolgens niet leveren omdat de Opdrachtgever ervan af ziet of onredelijke eisen stelt waarbij de website door Iedereen Gaat Online niet kan worden opgeleverd, kan de Opdrachtgever de aanbetaling niet terugvorderen.
  9.4 Na afronding van de opdracht en nadat de website op het testdomein is opgeleverd volgens de specificaties en naar behoren functioneert, zal Iedereen Gaat Online een factuur sturen voor het met de overeenkomst gemoeide bedrag verminderd met de reeds voldane aanbetaling. De Opdrachtgever dient binnen dertig dagen na het verzenden van de factuur het verschuldigde bedrag te voldoen. Nadat de restbetaling door de Opdrachtgever is voldaan wordt de website door Iedereen Gaat Online overgezet op het hosting domein van de Opdrachtgever.
 10. Tarieven & SEPA machtigingen bij servicecontract
  10.1 Op een afgesloten servicecontract staat altijd het tarief vermeld. Eventuele kortingen staan vast voor een jaar. Na één jaar behoudt Dienstverlener in overleg met Opdrachtgever het recht de gangbare en de dan gepubliceerde tarieven te hanteren.
  10.2 Na één jaar dienstverlening behoudt de Dienstverlener het recht haar tarief aan te passen. Dit kan een algemene reden hebben binnen de bedrijfsvoering, zoals verbetering van diensten. In dit geval zal het algemene en gepubliceerde tarief of een maatwerktarief gaan gelden.
  10.3 SEPA-machtigingen kunnen tot iedere 15e van de maand ingetrokken worden.
  10.4 Vanaf een tweede opeenvolgende mislukte incasso om redenen zoals onvoldoende saldo, teruggeboekt en geweigerd zullen wij de aan ons berekende kosten in rekening brengen, plus een toeslag van €10,- per mislukte incasso.
 11. Rechten van de door ons verstrekte media
  11.1 De creatieve en intellectuele rechten van de door ons verstrekte media blijven eigendom van Iedereen Gaat Online, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
  11.2 Producten en media worden altijd geleverd voor slechts één gebruiker of domein, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
  11.3 Indien uw website opgebouwd wordt met een bestaand of een aangeschaft template of plugin dan is hiervoor een beperkte licentie vergaard. Deze mag niet gebruikt worden op andere domeinen.
  11.4 Iedereen Gaat Online behoudt zich het recht de aan u verstrekte media in het online portfolio te plaatsen.
  11.5 Iedereen Gaat Online behoudt zich het recht om een (©) copyright teken te plaatsen in de footer van uw website. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen of er een goede reden is om dit niet te doen.
  11.6 De door ons verstrekte media wordt uw eigendom zodra de overeengekomen vergoeding volledig betaald is.
 12. Verwerking persoonsgegevens
  12.1 Voor zover bij het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van de dienstverlening van Iedereen Gaat Online persoonsgegevens van een wederpartij worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt, overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming. Iedereen Gaat Online verwijst voor verdere informatie naar de Privacyverklaring. Te vinden op: https://www.iedereengaatonline.nl/privacybeleid/
  12.2 In aanvulling op het voorgaande lid 1 merkt Iedereen Gaat Online nog op dat er passende technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de van een wederpartij verwerkte persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de huidige stand van de techniek en de aard van de verwerking.
  12.3 Bij terugkerende diensten en gebruik van servicecontract bij Iedereen Gaat Online geldt ook de verwerkersovereenkomst.
  12.4 Indien met Opdrachtgever een maatwerk verwerkersovereenkomst is afgesloten dan heeft deze voorrang de Algemene Verwerkersovereenkomst van Iedereen Gaat Online.
 13. Wijziging van de algemene voorwaarden

13.1 Iedereen Gaat Online bezit het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
13.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
13.3 Indien de Opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene voorwaarden of binnen veertien dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene voorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

Slotbepaling
14.1 Opdrachtgever gaat akkoord met deze algemene voorwaarden bij het (online) ondertekenen van een offerte of bij het aangaan van een schriftelijke (via e-mail of op andere wijze) overeenkomst met Iedereen Gaat Online.


Identiteit Dienstverlener:
Iedereen Gaat Online – inschreven onder KVK nummer 75353385
Kantooradres: Rouaansekaai 35C, 4331HB, Middelburg, Nederland. (Op afspraak)
Postadres: Rouaansekaai 35C, 4331HB Middelburg, Nederland
Telefoon: 0629803666
BTW nummer: NL002303399B31